Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các Khu Công nghiệp Hải Dương
Tác giả: Phạm Văn Chí
Từ khoá: vốn, đầu tư nước ngoài, Khu Công nghiệp, Hải Dương
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Phân ánh thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2013 - 2017, các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vốn FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội các khu công nghiệp; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
404-405.%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Ch%C3%AD.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.